แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1แบบรายงานการบริหารงานทั่วไป /
2แบบรายงานการบริหารงานทั่วไป /
หลักฐานอ้างอิง
          แบบรายงานการบริหารงานทั่วไป
          แบบรายงานการบริหารงานทั่วไป