แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านหัวหนอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองจาน

/
2

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

/
3ประกันภายใน 2/2565 /
หลักฐานอ้างอิง
          

เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองจาน


          

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565


          ประกันภายใน 2/2565