แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การทดสอบนักเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของศูนย์สอบโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ในการทดสอบนี้ นายไกรสร ชาติชนะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ได้นำคณะมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบจาก ๖ โรงเรียน ดังต่อไปนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยยางดี โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โรงเรียนบ้านห้วยไฮ และโรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่รวมทั้งสิ้น ๘๙ คน

/
2

วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โดยนางสำอาง คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือประกายเพชรแคมป์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ สร้างความสามัคคี

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การทดสอบนักเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของศูนย์สอบโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ในการทดสอบนี้ นายไกรสร ชาติชนะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ได้นำคณะมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบจาก ๖ โรงเรียน ดังต่อไปนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยยางดี โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โรงเรียนบ้านห้วยไฮ และโรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่รวมทั้งสิ้น ๘๙ คน


          

วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โดยนางสำอาง คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือประกายเพชรแคมป์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ สร้างความสามัคคี