แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว นำโดย นางสาวเยาวลักษณ์  ดิษสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว และคณะครู ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ บริเวณภายในโรงเรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว นำโดย นางสาวเยาวลักษณ์  ดิษสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว และคณะครู ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ บริเวณภายในโรงเรียน