แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ได้จัดกิจกรรม “เดินทางไกล ลูกเสือสำรอง”ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สร้างระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะและเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับชา

/
2

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566  ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียน

/
3

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการของนักเรียน

/
4

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไฮ ได้รับการแนวแนวการศึกษาต่อจาก โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีคณะครูมาแนะแนว สร้างความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

/
5

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ  ได้จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ” ให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  โดยมีผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับนักเรียน

/
6

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566  ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ  ได้รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2565  จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

/
7

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ได้นำนักเรียนเข้าทดสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( NT ) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

/
8

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ได้นำนักเรียนร่วมงานในงานฌาปนกิจบุคคลในครอบครัวนักเรียนและร่วมแสดงความเสียใจกับผู้ปกครองนักเรียนของการจากไปของบุคลในครอบครัว คณะครูได้นำนักเรียนช่วยอำนวยความสะดวกในงาน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ได้จัดกิจกรรม “เดินทางไกล ลูกเสือสำรอง”ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สร้างระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะและเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับชา


          

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566  ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียน


          

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการของนักเรียน


          

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไฮ ได้รับการแนวแนวการศึกษาต่อจาก โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีคณะครูมาแนะแนว สร้างความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


          

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ  ได้จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ” ให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  โดยมีผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับนักเรียน


          

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566  ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ  ได้รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2565  จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


          

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ได้นำนักเรียนเข้าทดสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( NT ) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


          

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ได้นำนักเรียนร่วมงานในงานฌาปนกิจบุคคลในครอบครัวนักเรียนและร่วมแสดงความเสียใจกับผู้ปกครองนักเรียนของการจากไปของบุคลในครอบครัว คณะครูได้นำนักเรียนช่วยอำนวยความสะดวกในงาน