แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565

/
2

รับทุนเสมอภาคนักเรียนกลุ่มรอยต่อ อนุบาล 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6

/
3

โครงการอบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้นและแผนอพยบหนีไฟ

/
4

โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565


          

รับทุนเสมอภาคนักเรียนกลุ่มรอยต่อ อนุบาล 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6


          

โครงการอบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้นและแผนอพยบหนีไฟ


          

โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีการศึกษา 2565