แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันพุธ  ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  ได้จัดกิจกรรม เดินทางไกลลูกเสือสำรอง
เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี รู้จักความเสียสละ  การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม  ฝึกการมีระเบียบวินัย  ความอดทนของลูกเสือสำรอง

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันพุธ  ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  ได้จัดกิจกรรม เดินทางไกลลูกเสือสำรอง
เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี รู้จักความเสียสละ  การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม  ฝึกการมีระเบียบวินัย  ความอดทนของลูกเสือสำรอง