แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

นายศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหินฝนวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนร่วมกับชุมชน ร่วมงานปิดทองรอยพระพุทธบาทวัดเขายายหอม จำหน่ายดอกไม้ธูปเทียน ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

นายศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหินฝนวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนร่วมกับชุมชน ร่วมงานปิดทองรอยพระพุทธบาทวัดเขายายหอม จำหน่ายดอกไม้ธูปเทียน ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2566