แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

  วัน พุธ ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นำโดยนายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๕๗ คน รวมเป็นเงิน ๒๘,๕๐๐ บาท พร้อมทั้งเชิญประชุมผู้ปกครองของนักเรียนและชี้แจงแนวทางในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์

/
หลักฐานอ้างอิง
          

  วัน พุธ ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นำโดยนายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๕๗ คน รวมเป็นเงิน ๒๘,๕๐๐ บาท พร้อมทั้งเชิญประชุมผู้ปกครองของนักเรียนและชี้แจงแนวทางในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์