แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)  ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom meeting เวลา 08.00 น. – 16.30 น.

/
2

วันที่ 14  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ/ค่าสมัครเรียน/ค่าเดินทางในการสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

/
3

วันที่ 14  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต)  ได้รับการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดย นายทรงพล ก้อนเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ประธาน นางจารุวรรณ งูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง  กรรมการ และ นางสาวณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการ สำหรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในครั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้กำลังใจและข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปพัฒนางานของโรงเรียนต่อไป

/
4

วัน พุธ ที่ 15 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต)                        โดย นายทรงพล ก้อนเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานสนามสอบโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) และคณะกรรมการประจำสนามสอบ ได้ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบ จำนวน 3 คน ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการเป็นอย่างดียิ่ง

 

/
5

วันที่ 3  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566   นายทรงพล  ก้อนเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าพเจ้า นางพวงรัตน์  สุขขี   และ นางสาวอาจิมา  กุลจิตร เป็นคณะกรรมการทำการประเมินตามกระบวนการของหลักสูตร  เพื่อเก็บรวบรวมผลพัฒนาการของนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  2565

/
6

เข้าร่วมการอบรมเพื่อทำความเข้าใจในการเตรียมการสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ประถมศึกษาปีที่3 (รูปแบบออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น.ข้าพเจ้า นางสาวอาจิมา กุลจิตร ได้เข้า ร่วมการอบรมทำความเข้าใจในการจัดการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

/
7

เข้าร่วมการอบรมเพื่อทำความเข้าใจใน การเตรียมการสอบการประเมินคุณภาพ ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (รูปแบบออนไลน์)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)  ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom meeting เวลา 08.00 น. – 16.30 น.


          

วันที่ 14  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ/ค่าสมัครเรียน/ค่าเดินทางในการสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น


          

วันที่ 14  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต)  ได้รับการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดย นายทรงพล ก้อนเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ประธาน นางจารุวรรณ งูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง  กรรมการ และ นางสาวณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการ สำหรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในครั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้กำลังใจและข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปพัฒนางานของโรงเรียนต่อไป


          

วัน พุธ ที่ 15 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต)                        โดย นายทรงพล ก้อนเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานสนามสอบโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) และคณะกรรมการประจำสนามสอบ ได้ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบ จำนวน 3 คน ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการเป็นอย่างดียิ่ง

 


          

วันที่ 3  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566   นายทรงพล  ก้อนเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าพเจ้า นางพวงรัตน์  สุขขี   และ นางสาวอาจิมา  กุลจิตร เป็นคณะกรรมการทำการประเมินตามกระบวนการของหลักสูตร  เพื่อเก็บรวบรวมผลพัฒนาการของนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  2565


          

เข้าร่วมการอบรมเพื่อทำความเข้าใจในการเตรียมการสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ประถมศึกษาปีที่3 (รูปแบบออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น.ข้าพเจ้า นางสาวอาจิมา กุลจิตร ได้เข้า ร่วมการอบรมทำความเข้าใจในการจัดการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 


          

เข้าร่วมการอบรมเพื่อทำความเข้าใจใน การเตรียมการสอบการประเมินคุณภาพ ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (รูปแบบออนไลน์)