แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ  นายสุพจน์  เพ็ชรวิเศษ              

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหม่พัฒนา   สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

/
2

๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง แบบไม่พักค้าง (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ -๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒. ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๓. ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

/
3

๑. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา มอบรางวัล ผู้ชนะกิจกรรม ขยะแลกแต้ม

๒. ติดตามงานก่อสร้างโรงอาหารขนาดมาตรฐาน ๒๖๐ ที่นั่ง

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ  นายสุพจน์  เพ็ชรวิเศษ              

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหม่พัฒนา   สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓


          

๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง แบบไม่พักค้าง (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ -๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒. ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๓. ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓


          

๑. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา มอบรางวัล ผู้ชนะกิจกรรม ขยะแลกแต้ม

๒. ติดตามงานก่อสร้างโรงอาหารขนาดมาตรฐาน ๒๖๐ ที่นั่ง