แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เจ้าภาพกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ "สามขุนเขาเกมศ์"

/
2

การติดตั้งฝ้ายภายใน อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง

/
3

The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

/
4

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน นำมาซึ่งการเสียสละของผู้นำชุมชนสู่ลูกๆ นัหเรียน

/
5

มอบทุนการศึกษา จากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)  ภาคเรียนที่ 2/2566 

/
6

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

/
7

มอบทุนการศึกษา กสศ. ช่วงรอยต่อ

/
8

ทดสอบ NT

/
9

เขต 3 ออกตรวจสอบบ้านพักครูที่ขอรื้อถอน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เจ้าภาพกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ "สามขุนเขาเกมศ์"


          

การติดตั้งฝ้ายภายใน อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง


          

The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์


          

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน นำมาซึ่งการเสียสละของผู้นำชุมชนสู่ลูกๆ นัหเรียน


          

มอบทุนการศึกษา จากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)  ภาคเรียนที่ 2/2566 


          

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย


          

มอบทุนการศึกษา กสศ. ช่วงรอยต่อ


          

ทดสอบ NT


          

เขต 3 ออกตรวจสอบบ้านพักครูที่ขอรื้อถอน