แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห ดำเนินกิจกรรม การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห ดำเนินกิจกรรม การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห