แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

/
2

การรับการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
3

การแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565


          

การรับการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

การแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1