แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ส่งเอกสารแบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC) ประจำเดือน มีนาคม 2566

2

รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ  นายสุพจน์  เพ็ชรวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหม่พัฒนา  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

หลักฐานอ้างอิง
          

ส่งเอกสารแบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC) ประจำเดือน มีนาคม 2566


          

รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ  นายสุพจน์  เพ็ชรวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหม่พัฒนา  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓