แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กระดานข่าวกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่สวนสัตว์นครราชสีมา

/
2

กระดานข่าวกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านสะพานหิน

/
3

กระดานข่าวกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ที่โรงเรียนบ้านสะพานหิน

/
4กระดานข่าวกิจกรรมทัศนศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 /
หลักฐานอ้างอิง
          

กระดานข่าวกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่สวนสัตว์นครราชสีมา


          

กระดานข่าวกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านสะพานหิน


          

กระดานข่าวกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ที่โรงเรียนบ้านสะพานหิน


          กระดานข่าวกิจกรรมทัศนศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3