แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา นำนักเรียนสอบ O - NET ปีการศึกษา 2565

/
2

พิธียกเสาเอกเสาโทก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29

/
3

โครงการทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO

/
4

โครงการทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

/
5

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 2 ของครูกนกพล ชัยเพ็ชร ครูผู้ช่วยวิชาคณิตศาสตร์

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา นำนักเรียนสอบ O - NET ปีการศึกษา 2565


          

พิธียกเสาเอกเสาโทก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29


          

โครงการทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO


          

โครงการทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี


          

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 2 ของครูกนกพล ชัยเพ็ชร ครูผู้ช่วยวิชาคณิตศาสตร์