แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านสะพานยาว
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ครูชั้น ป. 3 ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) /
2ต้อนรับคณะกรรมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) /
3พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 และนักเรียนชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2565 /
หลักฐานอ้างอิง
          ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ครูชั้น ป. 3 ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT)
          ต้อนรับคณะกรรมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)
          พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 และนักเรียนชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2565