แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านศิลาทอง  มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  จำนวน 81 ทุน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 16  คน  ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 20 คน

 

/
2

วันที่ 27-28  กุมภาพันธ์ 2566 เครือข่ายโป่งนก  ต.โป่งนก อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลุกเสือ ประจำปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียน  โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านศิลาทอง เข้าร่วมกิจกรรม

/
3

 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านศิลาทอง รับการนิเทศติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากนายบุญเรือง ดียางหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง (ประธานกรรมการ) นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3 (กรรมการ) นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน (กรรมการ) นางวิราณี พลเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านศิลาทอง (กรรมการ) และนางปิยะนุช ลาภประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านศิลาทอง (กรรมการ) เพื่อประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตรและตรงตามความมุ่งหวังของสังคม สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล คณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการด้วยความยินดียิ่งพร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ

/
4

    วันที่ 10 มีนาคม 2566  โรงเรียนบ้านศิลาทอง  จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  (Open House)
โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานงานของครูและนักเรียน การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และการแสดงของนักเรียนชั้นปฐมวัย-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง
แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน/ร่วมชมนิทรรศการและการแสดงของนักเรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านศิลาทอง  มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  จำนวน 81 ทุน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 16  คน  ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 20 คน

 


          

วันที่ 27-28  กุมภาพันธ์ 2566 เครือข่ายโป่งนก  ต.โป่งนก อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลุกเสือ ประจำปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียน  โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านศิลาทอง เข้าร่วมกิจกรรม


          

 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านศิลาทอง รับการนิเทศติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากนายบุญเรือง ดียางหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง (ประธานกรรมการ) นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3 (กรรมการ) นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน (กรรมการ) นางวิราณี พลเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านศิลาทอง (กรรมการ) และนางปิยะนุช ลาภประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านศิลาทอง (กรรมการ) เพื่อประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตรและตรงตามความมุ่งหวังของสังคม สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล คณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการด้วยความยินดียิ่งพร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ


          

    วันที่ 10 มีนาคม 2566  โรงเรียนบ้านศิลาทอง  จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  (Open House)
โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานงานของครูและนักเรียน การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และการแสดงของนักเรียนชั้นปฐมวัย-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง
แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน/ร่วมชมนิทรรศการและการแสดงของนักเรียน