แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
2.สอบ RT ป.1
3.กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
4.กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
5.มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1.กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
2.สอบ RT ป.1
3.กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
4.กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
5.มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน