แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านไทรงาม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านไทรงาม และเครือข่ายโป่งนก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก สถานีตำรวจภูธรเทพสถิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งนก ได้ร่วมกันลงนามในการทำบันทึกข้อตกลงในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

/
2

โรงเรียนบ้านไทรงาม นำโดยท่านผอ.วิรุด กล้าขวาน้อย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ และวันปีใหม่ 2566

/
3

โรเงรียนบ้านไทรงามร่วมกับกลุ่มเครือข่ายโป่งนก ได้จัดกินกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 

/
4

โรงเรียนบ้านไทรงาม และโรงเรียนบ้านสะพานยาว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านสะพานยาว ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านไทรงาม และเครือข่ายโป่งนก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก สถานีตำรวจภูธรเทพสถิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งนก ได้ร่วมกันลงนามในการทำบันทึกข้อตกลงในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา


          

โรงเรียนบ้านไทรงาม นำโดยท่านผอ.วิรุด กล้าขวาน้อย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ และวันปีใหม่ 2566


          

โรเงรียนบ้านไทรงามร่วมกับกลุ่มเครือข่ายโป่งนก ได้จัดกินกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 


          

โรงเรียนบ้านไทรงาม และโรงเรียนบ้านสะพานยาว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านสะพานยาว ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566