แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนซับมงคลวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนซับมงคลวิทยานำโดยนางปิยนาถ อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รองผู้กำกับลูกเสือทุกนาย    ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1-3 ทำกิจกรรมเดินทางไกล และทดสอบสมรรถนะทางร่างกายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนซับมงคลวิทยา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนซับมงคลวิทยานำโดยนางปิยนาถ อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รองผู้กำกับลูกเสือทุกนาย    ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1-3 ทำกิจกรรมเดินทางไกล และทดสอบสมรรถนะทางร่างกายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนซับมงคลวิทยา