แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านโคกไค
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายทวี   ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคไค เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนครู  ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนนักเรียน  ผู้แทนชุมชน และคณะกรรมการนักเรียน ในการร่วมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมิน  และปรับปรุง การกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของนักเรียน และสถานศึกษา และร่วมให้ความเห็นในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน  การบริหารปัจจัยที่ได้รับจากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกไค ให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป

/
2

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายทวี  ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไค พร้อมด้วยคณะครู   จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้างความรักความผูกพันต่อกันและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ร้องไห้ หลากหลายความรู้สึก ซึ่งจะเก็บเป็นความประทับใจของโรงเรียนบ้านโคกไคต่อไป

/
3

วันที่ 2 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านโคกไค นำโดยนายทวี  ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการมอบทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
4

รายงานโครงการ ผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาและชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
5

วันที่ 15 มีนาคม 2566  โรงเรียนบ้านโคกไค โดยนายทวี  ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียน                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป

/
6

วันที่ 17 มีนาคม 2566  โรงเรียนบ้านบ้านโคกไค นำโดย นายทวี  ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียน                  พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย และเสริมสร้างสุขอนามัยให้แก่ลูกเสือ พร้อมทั้งเจตนารมณ์ และเจตคติที่ดีรู้จักช่วยตนเอง และรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อิ่น และเพื่อให้มีโอกาสปฏิบัติตามคติพจน์ของลูกเสือ

/
7

วันที่ 17 มีนาคม 2566  นายทวี  ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไค  ร่วมกิจกรรม "A.B.T. Open house" เปิดบ้านวิชาการอนุบาลเทพสถิต ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม การนำเสนอผลงานนักเรียนตลอดปีการศึกษา การมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯ  ร่วมเป็นพยานในการจัดทำ MOU ความร่วมมือพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต และโรงเรียนเทพสถิตวิทยา

/
8

วันที่ 23 มีนาคม  2566 นายทวี  ธรรมโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไค พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับนางสาววาสนา  เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา(ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2565 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนต่อไป

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายทวี   ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคไค เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนครู  ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนนักเรียน  ผู้แทนชุมชน และคณะกรรมการนักเรียน ในการร่วมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมิน  และปรับปรุง การกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของนักเรียน และสถานศึกษา และร่วมให้ความเห็นในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน  การบริหารปัจจัยที่ได้รับจากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกไค ให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป


          

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายทวี  ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไค พร้อมด้วยคณะครู   จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้างความรักความผูกพันต่อกันและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ร้องไห้ หลากหลายความรู้สึก ซึ่งจะเก็บเป็นความประทับใจของโรงเรียนบ้านโคกไคต่อไป


          

วันที่ 2 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านโคกไค นำโดยนายทวี  ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการมอบทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

รายงานโครงการ ผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาและชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

วันที่ 15 มีนาคม 2566  โรงเรียนบ้านโคกไค โดยนายทวี  ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียน                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป


          

วันที่ 17 มีนาคม 2566  โรงเรียนบ้านบ้านโคกไค นำโดย นายทวี  ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียน                  พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย และเสริมสร้างสุขอนามัยให้แก่ลูกเสือ พร้อมทั้งเจตนารมณ์ และเจตคติที่ดีรู้จักช่วยตนเอง และรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อิ่น และเพื่อให้มีโอกาสปฏิบัติตามคติพจน์ของลูกเสือ


          

วันที่ 17 มีนาคม 2566  นายทวี  ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไค  ร่วมกิจกรรม "A.B.T. Open house" เปิดบ้านวิชาการอนุบาลเทพสถิต ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม การนำเสนอผลงานนักเรียนตลอดปีการศึกษา การมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯ  ร่วมเป็นพยานในการจัดทำ MOU ความร่วมมือพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต และโรงเรียนเทพสถิตวิทยา


          

วันที่ 23 มีนาคม  2566 นายทวี  ธรรมโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไค พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับนางสาววาสนา  เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา(ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2565 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนต่อไป