แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านซับหมี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1 การจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566


2 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2566

/
2

ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2566

/
3

การสอบ National Test (NT) ปีการศึกษา 2565 และการให้รางวัลเพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการเรียน

/
4

เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

/
5

1.เรื่อง กำรดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อการอบรม เรื่อง “การขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพเต็มรูปแบบด้วยกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

2.เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย)ครั้งที่ 4 ของนางสาวกาญจนา ฤาชา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1 การจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566


2 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2566


          

ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2566


          

การสอบ National Test (NT) ปีการศึกษา 2565 และการให้รางวัลเพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการเรียน


          

เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565


          

1.เรื่อง กำรดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อการอบรม เรื่อง “การขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพเต็มรูปแบบด้วยกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

2.เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย)ครั้งที่ 4 ของนางสาวกาญจนา ฤาชา