แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ นำโดย นางสีสุดา จีบเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ เป็นประธานสนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ และคณะกรรมการสนามสอบ ได้ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์  

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ นำโดย นางสีสุดา จีบเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ เป็นประธานสนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ และคณะกรรมการสนามสอบ ได้ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์