แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1รายงานข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 /
หลักฐานอ้างอิง
          รายงานข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566