แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านช่องสำราญ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

คณะครูนำนักเรียนไปทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 

/
2

ปัจฉิมนิเทศ และ กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565

/
3

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ NT ป.3

/
4

จ่ายทุนการศึกษาทุนเสมอภาค กลุ่มชั้นรอยต่อ ปีการศึกษา 2565

/
5

ประชุมผู้ปกครอง 

/
6

ประเมินผลคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา(ระบบประกันคุณภาพภายใน)

/
7

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

/
8

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ ประจำเดือน มีนาคม

/
หลักฐานอ้างอิง
          

คณะครูนำนักเรียนไปทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 


          

ปัจฉิมนิเทศ และ กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565


          

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ NT ป.3


          

จ่ายทุนการศึกษาทุนเสมอภาค กลุ่มชั้นรอยต่อ ปีการศึกษา 2565


          

ประชุมผู้ปกครอง 


          

ประเมินผลคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา(ระบบประกันคุณภาพภายใน)


          

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ ประจำเดือน มีนาคม