แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านซับไทร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1รายงานข้อมูลสารสนเทศ เดือนมีนาคม 2566 /
หลักฐานอ้างอิง
          รายงานข้อมูลสารสนเทศ เดือนมีนาคม 2566