แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอ.2-ป.4 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

/
2กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอ.2-ป.4 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี /
3ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ในโครงการโรงเรียนวัว /
4กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ลูกเสือสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 /
5ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 /
6สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /
7การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ในระยะเวลา 1 ปี /
8การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา /
9ยินดีต้อนรับสมาขิกใหม่ โครงการโรงเรียนวัว /
10ต้อนรับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ /
11ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565 /
12รายงานค่าสาธารณูปโภค ผ่านระบบ e-budget /
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอ.2-ป.4 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี


          กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอ.2-ป.4 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
          ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ในโครงการโรงเรียนวัว
          กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ลูกเสือสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2
          ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
          สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
          การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ในระยะเวลา 1 ปี
          การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
          ยินดีต้อนรับสมาขิกใหม่ โครงการโรงเรียนวัว
          ต้อนรับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ
          ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565
          รายงานค่าสาธารณูปโภค ผ่านระบบ e-budget