แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

/
2

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

/
3

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

/
4

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

/
5

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานบริหารงานนโยบาย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานบริหารทั่วไป


          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล


          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ


          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ


          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานบริหารงานนโยบาย