แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนปกติ ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565 ชั้น ป.1-ม.3 จำนวน 66 คน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนปกติ ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565 ชั้น ป.1-ม.3 จำนวน 66 คน