แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองขาม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-มีนาคม 2566-ครูวิภาพร วิมุล /
หลักฐานอ้างอิง
          แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-มีนาคม 2566-ครูวิภาพร วิมุล