แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองแขม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

จดหมายข่าวฉบับที่ 43  วันมาฆบูชา  วันศุกร์ ที่ 3 มี.ค 66 

/
2

จดหมายข่าวฉบับที่ 44 กีฬาสัมพันธ์  นครราชสีมา -ชัยภูมิ   10 มี.ค 66

/
หลักฐานอ้างอิง
          

จดหมายข่าวฉบับที่ 43  วันมาฆบูชา  วันศุกร์ ที่ 3 มี.ค 66 


          

จดหมายข่าวฉบับที่ 44 กีฬาสัมพันธ์  นครราชสีมา -ชัยภูมิ   10 มี.ค 66