แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านโกรกกุลา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

สรุปประจำเดือนมีนาคม กลุ่มบริหารงานทั่วไป

/
2

สรุปประจำเดือนมีนาคม กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

/
3

สรุปประจำเดือนมีนาคม กลุ่มบริหารงานวิชาการ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

สรุปประจำเดือนมีนาคม กลุ่มบริหารงานทั่วไป


          

สรุปประจำเดือนมีนาคม กลุ่มบริหารงานงบประมาณ


          

สรุปประจำเดือนมีนาคม กลุ่มบริหารงานวิชาการ