แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 /
2โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ นครราชสีมา-ชัยภูมิ ครั้งที่ 48 /
3พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 /
หลักฐานอ้างอิง
          การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
          โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ นครราชสีมา-ชัยภูมิ ครั้งที่ 48
          พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565