แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมกันทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบึงบริบูรณ์และวัดป่าเนินทอง วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ อาคาร 3 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ร่วมกับ นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารตำบลตาเนิน จัดโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงเด็กจมน้ำ /
2วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร มอบหมายนางกุหลาบ ศิลาดำ นำคณะครูจำนวน 3 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 /
3วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร มอบทุนให้กับนักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษช่วงรอยต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 /
41. วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ประธานสนามสอบโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ดำเนินการสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2. วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 3. วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมชมนิทรรศการ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ณ อาคาร 2 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 4. วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ร่วมคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
หลักฐานอ้างอิง
          วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมกันทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบึงบริบูรณ์และวัดป่าเนินทอง วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ อาคาร 3 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ร่วมกับ นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารตำบลตาเนิน จัดโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงเด็กจมน้ำ
          วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร มอบหมายนางกุหลาบ ศิลาดำ นำคณะครูจำนวน 3 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
          วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร มอบทุนให้กับนักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษช่วงรอยต่อ ประจำปีการศึกษา 2565
          1. วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ประธานสนามสอบโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ดำเนินการสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2. วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 3. วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมชมนิทรรศการ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ณ อาคาร 2 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 4. วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ร่วมคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6