แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองตอ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดยนายดิเรก  ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกล  ลูกเสือ–เนตรนารี   ปีการศึกษา  2565   ระหว่างวันที่  7-8  มีนาคม   2565 ณ ค่ายลูกเสือโกลเด้นแลนด์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการดำรงชีวิต  การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี  มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์และมีความสามัคคี

/
2

วันที่  10  มีนาคม 2566  โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดยนายดิเรก  ทะสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นครราชสีมา–ชัยภูมิ ครั้งที่ 48  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตะโก  ตำบลบ้านปรางค์  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้รักในการกีฬา  มีน้ำใจนักกีฬา รู้รักสามัคคี  และเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนของจังหวัดนครราชสีมา–ชัยภูมิ  ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมรายการแข่งขันทั้งสิ้น  10  โรงเรียน  ซึ่งมีผู้ปกครองและคนในชุมชนเข้ามาร่วมเชียร์และให้กำลังใจบุตรหลานตลอดทั้งวัน

/
3

วันที่ 15  มีนาคม 2566  โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดยนายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  โดยมีนางเปรมจิตร์  แผ่นทอง ปฏิบัติหน้าที่ประธานสนามสอบ  ซึ่งมีกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนดอนเปล้าศึกษา  สำหรับสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองตอมีจำนวน 1 ห้องสอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองตอ จำนวน 3 คน เข้ารับการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย การจัดการประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียนร้อยดี

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดยนายดิเรก  ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกล  ลูกเสือ–เนตรนารี   ปีการศึกษา  2565   ระหว่างวันที่  7-8  มีนาคม   2565 ณ ค่ายลูกเสือโกลเด้นแลนด์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการดำรงชีวิต  การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี  มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์และมีความสามัคคี


          

วันที่  10  มีนาคม 2566  โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดยนายดิเรก  ทะสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นครราชสีมา–ชัยภูมิ ครั้งที่ 48  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตะโก  ตำบลบ้านปรางค์  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้รักในการกีฬา  มีน้ำใจนักกีฬา รู้รักสามัคคี  และเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนของจังหวัดนครราชสีมา–ชัยภูมิ  ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมรายการแข่งขันทั้งสิ้น  10  โรงเรียน  ซึ่งมีผู้ปกครองและคนในชุมชนเข้ามาร่วมเชียร์และให้กำลังใจบุตรหลานตลอดทั้งวัน


          

วันที่ 15  มีนาคม 2566  โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดยนายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  โดยมีนางเปรมจิตร์  แผ่นทอง ปฏิบัติหน้าที่ประธานสนามสอบ  ซึ่งมีกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนดอนเปล้าศึกษา  สำหรับสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองตอมีจำนวน 1 ห้องสอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองตอ จำนวน 3 คน เข้ารับการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย การจัดการประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียนร้อยดี