แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านโสกคร้อ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ นายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกคร้อ พร้อมคณะครู นำลูกเสือ เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565   ณ ค่ายพักแรมลูกเสือโกลเด้นแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมฐานผจญภัยต่าง ๆ และกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ฝึกความอดทน สร้างวินัยและความเข้มแข็งให้แก่นักเรียน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และ มีจิตอาสามีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ นายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกคร้อ พร้อมคณะครู นำลูกเสือ เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565   ณ ค่ายพักแรมลูกเสือโกลเด้นแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมฐานผจญภัยต่าง ๆ และกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ฝึกความอดทน สร้างวินัยและความเข้มแข็งให้แก่นักเรียน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และ มีจิตอาสามีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม