แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองผักชี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ได้รับมอบหมายจากประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอเนินสง่า (กบอฺ.) หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ แล ะการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมีนาพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธาน ซึ่งประธานได้แจ้งข้อราชการและนโยบายที่สำคัญ คือการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)การขับเคลื่อนนโยบายธนาคารน้ำใต้ดิน ให้ครอบคลุมทุกตำบลภายในพื้นที่ และการซ่อมแซมฝายชละน้ำ(ฝายมีชีวิต) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในอากาศขนาดเล็ก (PM 2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย การเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง สำรวจกิ่งไม้หรือต้นไม้ที่ใกล้เสาไฟฟ้า แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข รวมถึงชี้แจงข้อราชการและนโยบายสำคัญอื่น ๆ ทั้งนี้ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินงาน/กิจกรรมของเครือข่ายให้ที่ประชุมได้รับทราบ อาทิ การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นต้น ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

/
2

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานในหน้าที่ (PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สฟป. ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายไกรสร ชาติชนะ, สิบเอก สมเกียรติ บุญสูงเนิน, นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สฟป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, ผอ.กลุ่มนิเทศฯ, ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมในการพิจารณาฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. กำหนด สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา สฟป.ชัยภูมิ เขต 3

/
3

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกันทำบุญ ไหว้พระ ถวายสังฆทานพระสงฆ์ เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดโนนสะอาด บ้านหนองผักชี เนื่องในกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนศาสนิกชนที่ดี อีกทั้งยังเป็นการธำรงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีไทยต่อไป

/
4

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยได้ให้คำแนะนำ ชมเชยและให้กำลังใจแก่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ และให้กำลังใจนักเรียนในความตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ ซึ่งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางเพ็ญพัช แก้วคะตา เป็นผู้สอน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวกนิษฐา ฦาชา เป็นผู้สอน

/
5

วันที่ 7-8 มีนาคม 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ทั้ง 8 โรงเรียน จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายโกลเดนแลนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความอดทน มีความตรงต่อเวลารู้จักแก้ปัญหา เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการบูรณาการความรู้ และได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ได้รับมอบหมายจากประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอเนินสง่า (กบอฺ.) หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ แล ะการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมีนาพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธาน ซึ่งประธานได้แจ้งข้อราชการและนโยบายที่สำคัญ คือการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)การขับเคลื่อนนโยบายธนาคารน้ำใต้ดิน ให้ครอบคลุมทุกตำบลภายในพื้นที่ และการซ่อมแซมฝายชละน้ำ(ฝายมีชีวิต) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในอากาศขนาดเล็ก (PM 2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย การเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง สำรวจกิ่งไม้หรือต้นไม้ที่ใกล้เสาไฟฟ้า แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข รวมถึงชี้แจงข้อราชการและนโยบายสำคัญอื่น ๆ ทั้งนี้ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินงาน/กิจกรรมของเครือข่ายให้ที่ประชุมได้รับทราบ อาทิ การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นต้น ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ


          

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานในหน้าที่ (PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สฟป. ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายไกรสร ชาติชนะ, สิบเอก สมเกียรติ บุญสูงเนิน, นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สฟป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, ผอ.กลุ่มนิเทศฯ, ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมในการพิจารณาฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. กำหนด สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา สฟป.ชัยภูมิ เขต 3


          

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกันทำบุญ ไหว้พระ ถวายสังฆทานพระสงฆ์ เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดโนนสะอาด บ้านหนองผักชี เนื่องในกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนศาสนิกชนที่ดี อีกทั้งยังเป็นการธำรงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีไทยต่อไป


          

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยได้ให้คำแนะนำ ชมเชยและให้กำลังใจแก่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ และให้กำลังใจนักเรียนในความตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ ซึ่งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางเพ็ญพัช แก้วคะตา เป็นผู้สอน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวกนิษฐา ฦาชา เป็นผู้สอน


          

วันที่ 7-8 มีนาคม 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ทั้ง 8 โรงเรียน จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายโกลเดนแลนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความอดทน มีความตรงต่อเวลารู้จักแก้ปัญหา เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการบูรณาการความรู้ และได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป