แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 3 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง โดยมีนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกองลูกเสือสำรอง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 

/
2

วันที่ 7 - 8 มีนาคม  2566 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือโกลเด้นแลนด์ ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

/
3

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 3 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง โดยมีนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกองลูกเสือสำรอง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 


          

วันที่ 7 - 8 มีนาคม  2566 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือโกลเด้นแลนด์ ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา


          

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)