แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2506 โรงเรียนชับใหญ่วิทยาคมได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเยนได้เยนรู้ทักษะการดำรงชีวิต การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างความสามัคคีให้แก่นักเรียน ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้มแสดงออก การทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

2

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเยนชับใหญ่วิทยาคมได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2505 เพื่อเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นการสร้างให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดี และได้เรียนรู้ขบวนการระเบียบวิธีการของวิชาลูกเสืออีกด้วย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน

3

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
    ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

      นายสุธินันท์  ธีรกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ ๑ การแข่งขันวาดภาพ ในโครงการจัดทำการสนับสนุนพื้นที่แหล่ง  เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและ แหล่งศิลปกรรมปรางค์กู่ ในหัวข้อ “ปรางค์กู่ชัยภูมิกับการเกื้อกูลของ บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับ หน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ฝึกสอนโดย นายประเสริฐศักดิ์ ธีรกุล เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

4

วันที่พุธ 1 มีนาคม 2566 นายชาตรี นาถ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพมชัยภูมิ และนายสุรเชษฐ์ ภัคดีจิตร ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ ตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบการตำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบติจิทัล (Digital Testing) ของศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้มาดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการจัดสอบ ระหว่างศูนย์ประสานงานการจัดสอบและสนามสอบโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม พร้อมทั้งกำชับและดูแลการจัดสอบในสนามสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือการจัดสอบของ สทศ. เพื่อให้การจัดสอบในระดับสนามสอบมีความโปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

5

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นายวีระศักดิ์ ผลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิและนายอภิชัย อาจประจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  เข้านิเทศ กำกับ ติตตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบติจิทัล (Digital Testing) ณ สนามสอบโรงเรียนชับใหญ่วิทยาศม โตยมี นายปัณณวิทย์ อุตม ผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม ให้การต้อนรับและรายงานผลการต่ำเนินงานในการทตสอบ

หลักฐานอ้างอิง
          

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2506 โรงเรียนชับใหญ่วิทยาคมได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเยนได้เยนรู้ทักษะการดำรงชีวิต การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างความสามัคคีให้แก่นักเรียน ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้มแสดงออก การทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน


          

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเยนชับใหญ่วิทยาคมได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2505 เพื่อเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นการสร้างให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดี และได้เรียนรู้ขบวนการระเบียบวิธีการของวิชาลูกเสืออีกด้วย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน


          

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
    ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

      นายสุธินันท์  ธีรกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ ๑ การแข่งขันวาดภาพ ในโครงการจัดทำการสนับสนุนพื้นที่แหล่ง  เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและ แหล่งศิลปกรรมปรางค์กู่ ในหัวข้อ “ปรางค์กู่ชัยภูมิกับการเกื้อกูลของ บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับ หน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ฝึกสอนโดย นายประเสริฐศักดิ์ ธีรกุล เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


          

วันที่พุธ 1 มีนาคม 2566 นายชาตรี นาถ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพมชัยภูมิ และนายสุรเชษฐ์ ภัคดีจิตร ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ ตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบการตำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบติจิทัล (Digital Testing) ของศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้มาดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการจัดสอบ ระหว่างศูนย์ประสานงานการจัดสอบและสนามสอบโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม พร้อมทั้งกำชับและดูแลการจัดสอบในสนามสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือการจัดสอบของ สทศ. เพื่อให้การจัดสอบในระดับสนามสอบมีความโปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ


          

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นายวีระศักดิ์ ผลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิและนายอภิชัย อาจประจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  เข้านิเทศ กำกับ ติตตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบติจิทัล (Digital Testing) ณ สนามสอบโรงเรียนชับใหญ่วิทยาศม โตยมี นายปัณณวิทย์ อุตม ผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม ให้การต้อนรับและรายงานผลการต่ำเนินงานในการทตสอบ