แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านวังพง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  ปีการศึกษา 2565