Dashboard

ศูนย์รับรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)

สรุปการรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ที่ โรงเรียน อำเภอ จำนวน หมายเหตุ
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส 30
2 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส 0
3 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส 6
4 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส 4
5 บ้านท่าแตง จัตุรัส 5
6 บ้านเดื่อ จัตุรัส 15
7 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส 10
8 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส 5
9 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส 15
10 บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส 0
11 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส 5
12 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส 1
13 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส 4
14 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส 1
15 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส 11
16 บ้านนา จัตุรัส 6
17 บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส 0
18 บ้านงิ้ว จัตุรัส 20
19 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส 8
20 บ้านห้วยยาง จัตุรัส 9
21 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส 10
22 บ้านดอนละนาม จัตุรัส 8
23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส 25
24 กันกงบ้านลี่สามัคคี จัตุรัส 4
25 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส 9
26 บ้านส้มป่อย จัตุรัส 0
27 บ้านโนนเชือก จัตุรัส 14
28 บ้านหนองม่วง จัตุรัส 0
29 บ้านห้วยบง จัตุรัส 5
30 บ้านห้วย จัตุรัส 1
31 บ้านหนองโดน จัตุรัส 0
32 บ้านยางเครือ จัตุรัส 3
33 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส 6
34 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส 12
35 บ้านโนนฝาย จัตุรัส 8
36 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส 37
37 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส 20
38 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส 9
39 บ้านหนองโสน จัตุรัส 21
40 บ้านทามจาน จัตุรัส 0
41 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส 7
42 บ้านโคกโต่งโต้น จัตุรัส 19
43 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส 12
44 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) จัตุรัส 9
45 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส 3
46 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส 8
47 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ 12
48 จอมแก้ววิทยา บำเหน็จณรงค์ 23
49 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์ 7
50 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์ 8
51 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ 17
52 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์ 6
53 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์ 2
54 ปากจาบวิทยา บำเหน็จณรงค์ 9
55 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์ 6
56 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์ 14
57 บ้านโปร่งมีชัย บำเหน็จณรงค์ 0
58 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์ 8
59 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร บำเหน็จณรงค์ 4
60 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ 23
61 บ้านหนองตะไก้ บำเหน็จณรงค์ 15
62 ชุมชนชวนวิทยา บำเหน็จณรงค์ 14
63 บ้านเสลาประชารัฐ บำเหน็จณรงค์ 30
64 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์ 10
65 บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์ 17
66 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ 22
67 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 0
68 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์ 5
69 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์ 3
70 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์ 9
71 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์ 15
72 หนองกกสามัคคี บำเหน็จณรงค์ 1
73 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์ 34
74 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์ 1
75 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์ 2
76 บ้านทองคำพิงวิทยา บำเหน็จณรงค์ 36
77 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์ 0
78 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์ 21
79 เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์ 12
80 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ 50
81 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์ 10
82 หนองประดู่วิทยา บำเหน็จณรงค์ 13
83 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์ 25
84 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว 4
85 บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว 15
86 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว 8
87 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว 11
88 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว 8
89 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว 18
90 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 23
91 บ้านวังกะทะ หนองบัวระเหว 1
92 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว 7
93 บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว 13
94 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว 12
95 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว 7
96 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน หนองบัวระเหว 6
97 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม หนองบัวระเหว 0
98 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง หนองบัวระเหว 0
99 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว 0
100 บ้านหนองตานา หนองบัวระเหว 20
101 บ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว 32
102 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว 9
103 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 24
104 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว 9
105 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว 4
106 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว 0
107 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว 10
108 บ้านหนองกองแก้ว หนองบัวระเหว 0
109 บ้านห้วยยางดี หนองบัวระเหว 8
110 บ้านห้วยไฮ หนองบัวระเหว 0
111 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว 0
112 บ้านใหม่สามัคคี หนองบัวระเหว 0
113 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ เทพสถืต 0
114 บ้านน้ำลาด เทพสถืต 5
115 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถืต 21
116 บ้านวังตาท้าว เทพสถืต 22
117 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถืต 15
118 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ เทพสถืต 9
119 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถืต 0
120 หินฝนวิทยาคม เทพสถืต 2
121 บ้านโคกสะอาด เทพสถืต 9
122 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถืต 42
123 บ้านวังอ้ายคง เทพสถืต 10
124 วังใหม่พัฒนา เทพสถืต 10
125 บ้านวังตาเทพ เทพสถืต 19
126 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เทพสถืต 9
127 บ้านไร่พัฒนา เทพสถืต 6
128 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถืต 12
129 บ้านหนองใหญ่ เทพสถืต 8
130 บ้านโนนสำราญ เทพสถืต 0
131 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถืต 3
132 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถืต 1
133 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน เทพสถืต 4
134 บ้านสะพานหิน เทพสถืต 10
135 บ้านโป่งนกพิทยา เทพสถืต 8
136 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถืต 4
137 บ้านสะพานยาว เทพสถืต 15
138 บ้านศิลาทอง เทพสถืต 1
139 บ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพสถืต 1
140 บ้านไทรงาม เทพสถืต 4
141 ซับมงคลวิทยา เทพสถืต 4
142 บ้านวังมน เทพสถืต 1
143 ซับถาวรพัฒนา เทพสถืต 3
144 บ้านโคกไค เทพสถืต 12
145 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถืต 8
146 บ้านซับหมี เทพสถืต 11
147 บ้านห้วยเกตุ เทพสถืต 0
148 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี เทพสถืต 0
149 อนุบาลเทพสถิต เทพสถืต 7
150 บ้านดงลาน เทพสถืต 11
151 บ้านช่องสำราญ เทพสถืต 1
152 บ้านซับไทร เทพสถืต 3
153 บ้านยางเตี้ยโคกรัง เทพสถืต 0
154 บ้านประดู่งาม เทพสถืต 12
155 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถืต 3
156 บ้านหนองจะบก เทพสถืต 7
157 บ้านโนนมะกอกงาม เทพสถืต 5
158 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เทพสถืต 5
159 บ้านวังคมคาย เทพสถืต 13
160 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า 46
161 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า 24
162 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า 3
163 บ้านหนองขาม เนินสง่า 0
164 บ้านหนองแขม เนินสง่า 7
165 บ้านโกรกกุลา เนินสง่า 24
166 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า 18
167 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า 22
168 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า 22
169 รังงามวิทยา เนินสง่า 6
170 บ้านหนองตอ เนินสง่า 13
171 ดอนเปล้าศึกษา เนินสง่า 19
172 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า 22
173 บ้านหนองผักชี เนินสง่า 22
174 บ้านบะเสียว เนินสง่า 30
175 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เนินสง่า 5
176 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ 21
177 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ 11
178 บ้านวังพง ซับใหญ่ 47
179 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่ 0
180 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ 3
181 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ 28
182 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่ 6
183 บ้านหนองนกเขียน ซับใหญ่ 7
184 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่ 12
185 บ้านวังกุง ซับใหญ่ 13
186 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ซับใหญ่ 0
187 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่ 8
188 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่ 8
189 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่ 23
190 บ้านท่าชวน ซับใหญ่ 0

copyright@2022 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3