วันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ศูนย์รับรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)

โรงเรียนนำเข้าข้อมูล

184

จำนวนรายการ

6582

สรุปการรายงานข้อมูล จำแนกรายด้าน
การนำเข้าข้อมูลในระบบ IRC
  • สถานศึกษานำเข้าข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-5 ของเดือน
สรุปการรายงานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
IRC CPM3
สถิติการรายงานข้อมูลารสนเทศของสถานศึกษา
เดือน จำนวนสถานศึกษาที่รายงาน (โรง)
ตุลาคม 2565107
พฤจิกายน 2565124
ธันวาคม 2565127
มกราคม 2566127
กุมภาพันธ์ 2566126
มีนาคม 2566111