Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)

ศูนย์รับรายงานข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (Information Report Center : IRC)

โรงเรียนที่นำเข้าข้อมูล

จำนวนรายการทั้งหมด

3387


การรับรายงานข้อมูล จำแนกตามหมวดหมู่ ณ วันอังคารที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
ที่ หมวดหมู่ จำนวน
1 งานบริหารทั่วไป 1018
2 งานบริหารงานบุคคล 377
3 งานบริหารงบประมาณ 353
4 งานวิชาการ 1271
5 งานนโยบาย 353