Dashboard

ศูนย์รับรายงานข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (Information Report Center : IRC)

ศูนย์รับรายงานข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (Information Report Center : IRC)

โรงเรียนที่นำเข้าข้อมูล

จำนวนรายการทั้งหมด

4067


การรับรายงานข้อมูล จำแนกตามหมวดหมู่ ณ วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
ที่ หมวดหมู่ จำนวน
1 งานบริหารทั่วไป 1303
2 งานบริหารงานบุคคล 472
3 งานบริหารงบประมาณ 398
4 งานวิชาการ 1468
5 งานนโยบาย 405